🔺 با توجه به سوالات متعدد کارفرمایان محترم در خصوص شمول آنها در طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پایه سنواتی به کارگران با توجه به تمدید سالانه قرارداد با کارفرما،مراتب زیر را در جهت پاسخ به این سوالات به حضورتان ارائه خواهیم نمود.


🔹 با عنایت به تبصره 3 بند 2 بخشنامه های شماره215210، 206774 و 227413 به تاریخهای 22/12/91،23/12/92 و 25/12/93 از ابتدای سال 92 به بعد کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود و این مبلغ جزو مزد مبنا یا مزد ثابت می گردد. بنابراین به تمام کارگرانی که از دو شرط فوق الذکر برخوردار باشند یعنی یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنواتی آنان گذشته باشد و در همان کارگاه مشغول بکار باشند پایه سنوات تعلق خواهد گرفت و پیمانکار جدید مکلف است صرفنظر از تسویه حساب کارگران با پیمانکار قبلی ، نسبت به پرداخت این مبلغ به آنان اقدام کند.

همچنین با توجه اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود، و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 بخشنامه فوق الاشاره ، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی ، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود . بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول افزایشات مزدی قرار می گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد . ضمنا کارگران پیمانکار در هر صورت مشمول طرح طبقه بندی بوده و پیمانکار مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مزد مبنا بر اساس طرح طبقه بندی ( جدا از پایه سنواتی ) خواهد بود .

لازم به توضیح است طبق دستورالعمل شماره 61429 مورخ 83/7/19 هم کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل گردیده بود.
#کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان