کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «employer news» ثبت شده است

ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار


کارفرمانیوز - طرح طبقه بندی مشاغل برای مشخص کردن استانداردی برای انواع مشاغل طرحی به عنوان طرح طبقه بندی مشاغل در 7 اسفند 1352 در نظر گرفته شد.

تطبیق وضع با طرح :

ماده ۱ :

کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان تصویب طرح (۱/۴/۸۶) تصدی آنرا برعهده دارند با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی و ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهندیافت .

منظور از تطبیق وضع انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح وتعیین گروه ومزد شغل ومزد سنوات وی در اجرای مفاد این دستورالعمل است .


ماده ۲ :

رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه های شغلی درمورد متصدیان آنها الزامی است ، لیکن در صورتیکه صرفا” هنگام تطبیق وضع ( در تاریخ مقرر درماه یک ) افرادی از نظر تحصیلات شرایط احراز شغل موردتصدی را نداشته باشند از سوابق تجربی آنان به ترتیب مقرر درجدول ضمیمه این دستورالعمل جایگزین کمبود مدرک تحصیلی خواهد گردیدمعادل ریالی سال های کمبود با استفاده از جدول موضوع ماده۵ ( ازبالا به پایین ) کسرمی گردد. درصورتیکه در این مرحله تمام سابقه تجربی فردنتواند کمبود تحصیل وی را جبران کند این امرمانع از تطبیق وضع او در شغل مربوط نخواهدشد .

تبصره ۱ : گواهینامه های‏آموزشی موضوع ماده ۳ این دستورالعمل درصورت ارتباط با شغل نیز میتواند جایگزین سابقه تجربی مقرر در این ماده شوند .

تبصره ۲: درمورد کارکنانی که هنگام تطبیق وضع در اجرای این ماده بلحاظ کمبود تحصیلات سابقه تجربی از آنان کسرگردیده است ، درصورت اخذمدرک تحصیلی لازم و یا گواهینــامه آمــوزشی درحیــن کــار ، ســوابق مـزبور متناسب با مدرک تحصیلی یا گواهینامه آموزشی ارائـه شده از تاریخ ارائـه به آنان مسترد ومزد سوابق کسر شده از تاریخ اخیرالذکر در باره آنان برقرار خواهد شد .

مزدسوابق کسرشده عبارت از رقم ریالی مزبور درهنگام تطبیق با شغل موردتصدی به اضافه تاثیر درصدهای افزایش مزدناشی از مصوبات شورای عالی کار درسالهای بعداز تطبیق تا زمان ارائـه مدارک است .

ماده ۳ :

دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بترتیب آنچه که درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گردیــده است ( و پیوست این دستورالعمل میباشد ) جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه خواهد گردید .

تبصره ۱ : سایرگواهینامه های‏آموزش فنی وحرفه ای و یا تخصصی که ازطریق مراجع رسمی صادرو یا تایید شده باشند با نظر کمیته طبقه بندی مشاغل ( ازجهت مرتبط بودن با شغل) بازاء هرده ساعت آموزش معادل یک ماه تجربه شغلی تلقی میشوند . حداکثر تجربه ای که به این طریق محاسبه می گردد ۳ سال است .

تبصره ۲ : در صورتیکه بدلایلی‏ امکان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت ونوع آموزش واهمیت گواهینامه مربوطه انجام می شوند .

تبصره ۳ : در صورتیکه برخی دوره های آموزشی تخصصی موضوع تبصره های فوق بتواند جایگزین بیش از ۳ سال تجـربــه شوند ، موضوع پس از پیشنهاد مدیریت وکمیته طبقه بندی مشاغل باید به تایید اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد وبهره وری برسد .

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط دیگری راجع به جایگزینی دوره های آموزشی به جای تجربه از سوی وزارت کار واموراجتماعی اعلام شود ، حسب مورد ملاک اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ :

سوابق کارکارکنان ‏درخارج‏ ازکارگاه محل خدمت در صورتیکه مرتبط بودن آن با شغل موردتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل باشد جهت جانشینی شرایط احراز شغل از لحاظ کمبودتحصیل به ترتیب مقرر در این دستورالعمل محاسبه می گردد.

احتساب این سوابق برای محاسبه مزد سنوات پایه های گذشته با توجه به ضوابط این دستورالعمل با موافقت مدیریت امکان پذیر خواهدبود .

تبصره : سوابق کارکارکنان در کارگاههای تابعه یک شخصیت حقوقی درصورت انتقال آنان از یک کارگاه به کارگاه دیگر ، دراحتساب سوابق خدمت وتجربه آنان منظور خواهدشد .

طرح طبقه بندی مشاغل

تعیین مزد مبنا ( مزدسنوات گذشته و مزدشغل ) هنگام تطبیق وضع

ماده ۵ :

مزدپایه سنوات بابت خدمت گذشته کارکنان تازمان تطبیق پس از کسر سوابق جایگزیـن شده بابت کمبود مدرک تحصیلی موضوع ماده ۲ ، براساس جدول ضمیمه ( که تا پایان سال ۱۳۸۵ تنظیم شده است ) محاسبه و بعنوان مزدسنوات گذشته (مزد پایه سنواتی قبل ازاجرای طرح ) درمورد آنان منظور خواهدشد . افزایش مزد سنوات ( پایه ) تابع مصوبات بعدی شورای عالی کار است.

تبصره : حق جبهه افراد نیزحسب مـوردبه این مــزد سنـوات افـزوده شـده لیکن در تعیین مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح ملاک محاسبه قرار نمی گیرد .

ماده ۶ :

با اجرای این طرح تعیین مزد شغل کلیه کارکنان مشمول براساس جدول مزد که براساس ضـوابط و روشهــای مــوردعمل اداره کل نظارت بـرنظامهای جبران خدمت تنظیم وتایید می شود صورت خواهدگرفت . این جدول که حاوی مزد شغل گروهها و نرخ پایه سنوات آتی هرگروه است جزء لاینفک طرح بوده وپس از اجرای آن نیز ماخذ تعیین مزدافراد مشمول هنگام استخدام ، ارتقاء وجابجایی های شغلی است . تغییرات بعدی در جدول مزدبستگی به تصمیمات شورای عالی کاردراین زمینه دارد.

تبصره : درصورتیکه جدول مزد موضوع این ماده در شرایطی بلحاظ کمبود عرضه دربازار کارنتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب ونگهداری متصدیان مشاغل مدیر ومتخصصین همطراز ومشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی وتایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ، میتوان متصدیان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثنی نمود .

ماده ۷:

درصورتیکه پس از اجرای طرح مزد مبنای برخی از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجرای طرح کاهش یابد مابه التفاوت مزد قبلی با مزد جدید به عنوان تفاوت تطبیق درباره آنان برقرار می شود.این تفاوت تطبیق طی چهار نوبت اعطای پایه که بر اساس مصوبات شورایعالی کار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام می شود مستهلک شده وباقیمانده احتمالی کماکان جدا از مزد گروه وپایه به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ :

به کارکنانی که خدمت سربازی را قبل از استخدام در کارگاه انجام داده اند باموافقت مدیریت معادل ریالی یک پایه با نرخ تعیین شده برای هرگروه ( برطبق جدول مزد) قابل اعطاست .

تبصره : مدت خدمت سربازی درموردکسانیکه خدمت مزبوررادرحین اشتغال درکارگاه انجام داده اند ، برطبق تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون کار جزء خدمت آنان درکارگاه محسوب می شود .

شرایط ترفیع ، ارتقاء ، جابجایی شغلی ، استخدام ، احراز رتبه

ماده ۹‌ :

از اول‏ سال ۱۳۸۷ به بعد ، درصورت تصویب شورای عالی کار ( یا سایرمراجع ذیصلاح ) به ازاء یک سال خدمت ، مزد پایه سنواتی تعیین شده برای هرگروه ، به مزد سنوات کارکنان اضافه می شود .

تبصره : اعطای پایه سنوات اضافی جز آنچه که در این دستورالعمل پیش بینی شده و یاممکن است برطبق ضوابط قانونی مقرر شوند به هیچ وجه مجاز نیست .

ماده ۱۰ :

پس از اجرای طرح و تطبیق کارکنان با آن ( به ترتیب مقرر در ماده یک ) هرگونه استخدام ، ارتقاء یا جابجایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل ( به ترتیب پیش بینی شده در شناسنامه شغلی مربوطه ) خواهد بود .

تبصره ۱ : درموردمشمولین این ماده که فاقد مدرک تحصیلی لازم بوده ولی دارای تجربه کافی برای جایگزینی تحصیل باشند و تجربه بتواند پاسخگوی کمبودتحصیل پیش بینی شده در شرایط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربی به ترتیب مقرر درجدول موضوع ماده ۲ و یادوره آموزش به ترتیب مقرر درماده ۳ می تواندجایگزین کمبودتحصیل شود . اعاده سوابق کسر شده از این بابت نیز براساس شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملی است .

تبصره ۲ : درمورد مشمولین این ماده که دارای تحصیلات بالاتر از مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند به شرط آنکه ارتباط رشته تحصیلی با شغل پیشنهادی مورد تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه قرار گیرد . معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یکسال کمبود تجربه شود ، این جایگزینی در هر حال باید بتواند کمبود تجربه را کاملا” جبران کند .

تبصره ۳ : مشاغلی که برای تصدی آنها برابر مقررات وضوابط مدارک و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول تبصره ۱ این ماده نبوده و باید براساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود .

تبصره ۴ : درمورد برخی مشاغل تخصصی که عرضه آنها در بازارکار با کمبود روبروست به شرط داشتن مدرک تحصیلی لازم با تایید مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل میتوان استثنائاَ ازکمبود تجربه صرفنظر کرداستفاده از این تبصره تنها یکبار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود .

احراز رتبه این افراد موکول به تکمیل سابقه تجربی آنان در شغل مربوط است .

ماده ۱۱:

در صورت وجود شرایط زیر ورعایت مفادماده ۱۰ کارکنان را میتوان از گروه شغلی مربوطه به گروه شغلی بالاتر ارتقاء داد . منظور از ارتقاء قرارگرفتن فرد در شغلی در گروه بالاتر است .

الف – موافقت مدیریت با ارتقاء

ب   – وجود شغل بلاتصدی در گروه بالاتر

ج   – تــاییـد کمیته طبقه بندی مشاغل در مـورد دارابودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید ( براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل ) .

د   – درصورت لزوم گذارندن حداکثرر دوره سه ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید ، مدت خدمت آزمایشی باید در حکم صادره قید شود در غیراین صورت حکم قطعی تلقی می گردد .

ماده ۱۲ :

مزدشغل کارکنانی که ارتقاء می یابند ، مزدشغل گروه موردارتقاء است . درمورد تعیین میزان مزدسنوات این افراد به ترتیب زیرعمل می شود :

الف – چنانچه دارای شرایط احراز کامل گروه جدید از نظر تجربه و تحصیل باشند ، مزد سنوات آنان همان مزدسنوات قبل از ارتقاء است .

ب   – درصورتی که به لحاظ کمبودتحصیل براساس تبصره ماده ۱۰ مشمول کسر سوابق شدند ، معادل ریالی سال های کسرشده با استفاده از جدول پیوست وتغییرات بعدی آن از مزد سنوات آنان کسر می گردد .

تبصره ۱ : افزایش های بعدی مزد سنوات کارکنانی که ارتقاء می یابند ، متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزدمبنای کارگر ( به نسبت مزد قبلی ) شود مگر آنکه این امر کتبا” موردموافقت وی قرار گرفته باشد .

ماده ۱۳:

تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

ضمنا” درصورتی که قبلا” سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسرشده باشدو درشغل جدید دارای شرایط تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسرشده به آنان از تاریخ تغییر شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

تبصره ۲ : تنزل گروه شغلی کارکنان به دلایل پزشکی درصورت صدور رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدی و عدم توانایی وی به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏کتبی فردذیربط امکان پذیربوده‏ و ‏در این صورت مزد وی‏ به طریق‏ مذکور درتبصره یک درشغلی که بانظرمدیریت وتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل برای وی تعیین می شود درگروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ کاهش دستمـزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا ازمزد گروه وپایه می باید به عنوان مابه التفاوت مزدبه وی پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

توضیح : مشمولین تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار تابع حکم تبصره مذکور میباشند .

ماده ۱۴ :

به منظور تقویت‏ انگیزه های شغلی وارتقاء کمیت وکیفیت کار دربین کارکنان وپویایی هرچه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از اجرای طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرایط احراز شغل ، یک رتبه درگروه مربوطه به کارکنان اعطا می شود .

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربی که در اجرای ضوابط این دستورالعمل جایگزین کمبود تحصیل شده اند در محاسبه سابقه تجربی این ماده منظور نمی شود .

تبصره ۲ : عوامل زیر می تواند جایگزین تجربه مقرر در این ماده شوند .

الف – هرسال تحصیل مازاد برشرایط احراز تحصیل معادل یکسال تجربه

ب   – هرده ساعت دوره آموزشی مرتبط با شغل معادل یک ماه تجربه

ج   -علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد هریک از افراد و نقشی که درپیشبرداهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی دارند می تواند باتوجه به سیستم ارزیابی عملکرد وشایستگی کارکنان اعطای رتبه را سه سال یکبار تعیین نماید .

تبصره ۳: در اعطای رتبه تایید کمیته طبقه بندی مشاغل صرفا” از نظر ارتباط تجربه با شغل مـوردتصـدی و نیز رعایت تبصره یک و همچنین حصول شرایط مقرر در بندهای “الـف” و ” ب ” تبصره ۲ این ماده ضروری است .

تبصره ۴ : تاخیر در اعطای رتبه هریک از افراد با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته انضباط کار کارگاه بنابه دلایل انضباطی حداکثر به مدت یکسال برای هر رتبه امکان پذیر است .

تبصره ۵ : در صورت اقتضا کارگاه میتواند با هماهنگی و تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ضوابط دیگری را برای اعطای رتبه به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۵ :

در صورت تغییر شغل هریک از کارکنان ، تعیین رتبه جدید بایستی مجددا” براساس ضوابط ماده ۱۴ صورت گیرد .

ماده ۱۶ :

نرخ هر رتبه معادل حاصلضرب امتیاز در گروه مربوطه ( طبق جدول پیوست ) در ضریب ریالی جدول مزد است .

تبصره ۱ : نــرخ رتبــه ‏، جــزیـی ‏از مزدگروه فــرد تلقــی شــده و بخشـی ازمزدمبنای وی را تشکیل می دهد.

تبصره ۲ : تاریخ اجرای رتبه ۱/۱/۱۳۸۶ می باشد .

مـزایـا :

ماده ۱۷ :

با اجرای ‏طرح طبقه بندی مشاغل به دلیل آن که برای تعیین گروه شغلی ومزدشغلی ، عوامل اصلی‏ متشکله ‏شغل ‏مانندمهارت و مسئولیت و فعالیتهای فکری وجسمی وعوامل فرعی آنها ملاک عمل بوده و امتیازلازم به شغل تعلق گرفته است ، لذاپس ازاجرای طرح کلیه پرداختهای مستمر که تاقبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل درکارگاه پرداخت گردیده است مانند حق جذب ، فوق العاده شغل و امثال آن بــه همراه مــزدکارکنان در بـودجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ( مزد ثابت ) منظور گردیده و ازتاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچگونه مزایایی جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر میشود پرداخت نخواهد شد .

الف – حق مسکن‏، خواربار ، حق اولاد ، کمک های جنسی ، بن خواربار ، ایاب وذهاب ، انواع پاداش‏، عیدی ونظایرآنها که برطبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می شوند .

ب   – حق شیفت ، نوبتکاری ، شبکاری ، اضافه کاری ، فوق العاده ماموریت وفوق العاده کارایی و نظایر آنها که باتوجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می شود.

ج   -حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه .

ه   – امتیازات پست سرپرستی و سختی کار براساس عوامل ارزیابی تعیین وبراساس دستورالعملهای پیوست به کارکنان ذیربط تعلق خواهد گرفت .

تبصره : علاوه برمزایای مذکور در این ماده برای شاغلین مشاغل تخصصی که زمینه عرضه آنها دربازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت ویژه وظایف ، سختی و صعوبت کار ویا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است ومتناسب با وضعیت شغل ومیزان نیاز کارگاه به اینگونه شغل ها ، میتوان مزایایی را باموافقت مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و تصویب وزارت کار و امور اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب ( بازارکار ) برقرار وپرداخت نمود .

میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوط باشد لیکن در موردمشاغل تخصصی یا درسطوح مدیران ، با ارائه دلایل توجیحی تا ۵/۱ برابر مزد شغل گروه مربوط نیز میتواند مورد درخواست وتصویب قرار گیرد .

استفاده هریک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه وتحصیل است.

موارد مختلف :

ماده ۱۸ :

در صورت‏ایجادمشاغلی‏درکارگاه که در طرح مصوب پیش بینی نشده باشند ، مراتب توسط مدیریت به وزارت کار واموراجتماعی اعلام وپس از تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت با نظارت اداره کل مذکور ارزیابی و به طرح الحاق خواهد شد .

ماده ۱۹ :

با اجرای طرح برای هر یک از شاغلین احکام جدید طبق فرم نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه ای از آن در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط ضبط می شود.

ماده ۲۰ :

درصورت‏بروز هرگونه ‏اختلاف در مراحل اجرای طرح در وهله اول کمیته طبقه بندی مشاغل به موضوع رسیدگی نموده و درصورت عدم حصول نتیجه دراجرای تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کار وامور اجتماعی ارجاع می گردد .

——————————————————————————————————————————————-

در اجرای تبصره ماده ۱۰ آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی و جوارکارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۷/۱۰/۷۱)هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون مذکور (۱۲/۲/۷۱)و براساس بخشنامه شماره ۴۶۶۰/ن مورخ ۲۴/۲/۷۳ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظوابط جایگزینی و احتساب دوره های آموزش فنی و حرفه ای به جای تجربه شغلی (سوابق کار)در طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل می باشد:

۱-مشخصات دوره ها و میزان حداکثر تجربه های معادل آنها:

الف) طی دوره آموزش هیجده ماهه (برابر ۲۸۰۰ ساعت)تربیت مربی معادل ۸ سال تجربه

ب) طی دوره آموزش هیجده ماهه (برابر ۲۷۰۰ ساعت)کارگر ماهر معادل ۷ سال تجربه

ج) طی دوره آموزش ۹ ماهه (برابر ۱۲۰۰ ساعت)کارگر درجه یک معادل ۶ سال تجربه

د) طی دوره آموزش ۶ ماهه (برابر ۹۰۰ ساعت)کارگر درجه دو معادل ۴ سال تجربه

ه) طی دوره آموزش مراکز جوار و ضمن کار آموزش ارتقاء مهارت کمتر از ۶ ماه به تناسب مدت دوره حداکثر ۳ سال تجربه

۲-شرایط جایگزینی:

الف) احتساب دوره های مذکور به جای تجربه شغلی مستلزم و صدور گواهینامه تعیین درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

ب) احتساب دوره های مذکور در بند یک به جای تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بایستی با رعایت شرایط احراز پیش بینی برای شغل مورد نظر صورت گیرد.

ج) در صورت طی دوره آموزشی به ترتیب مندرج در بند یک به شرط تناسب دوره آموزشی با شغل از تاریخ  صدور گواهینامه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای سوابق کسر شده بابت شرایط احراز یا تحصیلی حداکثر معادل سالهای تجربه ای که برای دوره مشخص شده به فرد ذیربط مسترد می گردد.

د) با توجه به ظوابط جایگزینی تجربه به جای کمبود مدرک تحصیلی در طرحهای طبقه بندی شده مشاغل در صورت تکمیل سابقه تجربی مورد نیاز (از مجموع سوابق عملی و آموزشهای جایگزین شده)باقیمانده تجربه اکتسابی ناشی از آموزش (به ترتیب مقرر در بند یک)می تواند جایگزین کمبود مدرک تحصیلی (تا حداکثر لیسانس )شود.

ه) در احتساب دوره های آموزشی به جای تجربه یا تحصیل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در زمینه ارتقاء لازم الرعایه است.

تبصره:(براساس دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹)دارندگان گواهینامه مهارت حرفه ای که دارای تخصص و توانایی لازم مطابق با استانداردمربوطه می باشندو در آزمون صلاحیت های فنی و حرفه ای بصورت آزاد شرکت و توفیق حاصل نمایند، متناسب با نوع گواهینامه نیز مشمول این دستورالعمل میگردند.www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اساس ارتباط موثر و اصول مذاکره در شبکه سازی

 

کارفرمانیوز - قرن  بیست و یکم را عده ای قرن معنویت، علوم انسانی و یا ارتباطات می‌نامند. در این مقاله به بررسی بخشی از دلایل موضوع ارتباط می پردازیم که به واسطه آن مفهوم و پایه‌های ارزشمندی اصول مذاکره را بیشتر درک کنیم.اگر به بررسی دقیق تاریخ بپردازیم، متوجه خواهیم شد که ارتباطات مهم‌ترین اصل زندگی تمام موجودات است. انسان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره بر شفاف‌تر شدن و گستردگی ارتباطات در جوامع بشری، پا فشاری داشته است.

اختراع زبان، اختراع خط، نقشینه‌ها و نقاشی‌ها، تمامی ابزارآلات و شاهکارهای هنری و… همگی از نیاز بشر به ارتباط با هم نوعان خودش شکل گرفته است. اگر ارتباط از زندگی بشری حذف شود انسان مفهوم خود را از دست خواهد داد و به طور کلی چیزی که ما امروز به اسم تمدن بشری می‌شناسیم از بین خواهد رفت. هیچ بخشی از زندگی را نمی‌توان یافت که بدون مفهوم ارتباط قابل سنجش و ارزیابی باشد، به طور واضح‌ می‌توان گفت تمام نقاط مؤثر تاریخ بشری بر پایه ارتباطات مؤثر با محیط بنا نهاده شده است. اختراعات و اکتشافات بشر بدون بر قراری ارتباطی مؤثر با زندگی او، بی معنا هستند.

زمانی که تاریخ را ورق می‌زنیم با عصری مواجه می‌شویم که از چند سده پیش شروع شد و تا امروز نیز به گونه های مختلف ادامه دارد. عصر صنعت یا همان عصری که ما به اسم دوره تولید انبوه و استفاده از ابزارهای مکانیکی می‌شناسیم.


در این دوره انسان شروع به ساخت ابزارهای از مواد اولیه متفاوتی کرد، که  در نحوه ارتباط بشر با محیط تأثیر عمیقی گذاشت. ابداع ابزارهای مکانیکی و ماشین‌های خودکار (بدون دخالت انسان) روابط بشری را دست خوش تغییرات زیر بنایی کرد. بسیاری بر این توهم ایمان پیدا کردند که می‌توان نیازهای انسانی را از طریق ارتباط با این ابزارها بر طرف کرد. افراد سرگرم ابزارهایی شدند که به دست هم نوعان خودشان تولید شده بود و کم کم فرآیند ارتباط مؤثر بین انسان‌ها (چه در سطح اجتماعی و چه در سطح فردی) شکست عمیقی را تجربه کرد.

اگر به از هم گسیختگی روابط بشری در همین نیم قرن اخیر بنگریم، کاملاً به عمق کمبودها و مسائل روانی که برای این تمدن چند هزارساله بوجود آمده پی خواهیم برد. روابط انسان‌ها تحت تأثیر مسائل صنعتی و تکنولوژیک، سقوط اسفناکی را تجربه کرد.


اما از همان اوایل قرن بیست، دانشمندانی در حوزه علوم انسانی، ارتباطات و علوم روانشناسی این موضوع را پیش‌بینی می‌کردند و شروع به بافت این کلاف در حال گسیختن کردند.


اصول مذاکره


در کتاب‌های فروید، اریک برن و نیچه‌، به وفور به این دسته هشدارها و راه حل‌ها بر خواهید خورد. دغدغه مشترک، بین اکثریت دانشمندان حوزه علوم انسانی، سردی و از بین رفتن ارتباطات مؤثر در جامعه بشری بود. به همین جهت به طور تقریبی از نیمه‌های قرن بیستم به بعد، ما شاهد تولد علوم نو ظهوری در حوزه علوم انسانی و ارتباطات هستیم تا روابط انسانی هر چه عمیق‌تر، تأثیرگذار و سالم به حیات خود ادامه دهد.


علومی از دسته عرفان‌های مختلف، تا مکاتب روانشناسی و خود شناسی متنوع، علوم ارتباطات، اصول و فنون مذاکره و… همگی به طور تقریبی در همین دوران چشم به جهان گشودند.


اگر کمی ظریف به جهان اقتصاد و کسب و کار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد تقریباً تمامی اصول فروش، بررسی بازار، نحوه ارتباط با مشتری، مدیریت مشتری و بازار، مخاطب شناسی، بازاریابی و بازارسازی و همه مفاهیمی که امروز در حوزه کسب و کار می‌شناسیم از زیر بنای همین روانشانسی، جامعه شناسی و علوم ارتباطات سر چشمه می‌گیرد. در یک کلام می‌توان گفت  جملگی زیر مجموعه‌ای از علوم انسانی هستند. علوم انسانی و ارتباطات، شالوده زندگی بشری را تشکیل می‌دهند و بدون درک این روابط، بقیه علوم بی ارزش و ناکارآمد خواهند شد.


حال مفهوم و ارزش اصول مذاکره را بهتر درک خواهیم کرد و جایگاه آن  را در زندگی و روابط خود بهتر خواهیم شناخت.

خاطرمان باشد که اصول مذاکره و ایجاد یک رابطه مؤثر، به دنیای کسب و کار محدود نمی‌شود. همانطور که اجمالا توضیح دادیم علوم ارتباطات و اصول مذاکره از نیازها و واجبات زندگی در جهان امروز هستند. افرادی که توانایی برقراری روابط مؤثر، قدرتمند، بی‌حاشیه و پر نفوذ را نداشته باشند(در قالب یک ارتباط برنده- برنده) نه تنها در زندگی اجتماعی و کاری بلکه در زندگی شخصی خود نیز دچار مشکلات بزرگی خواهند شد.


عدم تسلط بر علم مذاکرات در آینده نه چندان دور همچون سواد خواندن و نوشتن به حساب می‌آید. شرکت‌ها، سیستم‌ها و حتی مردم از افرادی که رابطه خوبی با محیط برقرار نمی‌کنند دوری خواهند کرد. حتماً همه ما به چشم این موضوع را دیده‌ایم، وارد مغازه‌ای می‎شوید، اجناس عالی دارد اما فروشنده رفتار مناسبی ندارد، به احتمال زیاد خرید نمی‌کنید و به دوستانتان هم توصیه می‌کنید که به فلان جا مراجعه نکنند، زیرا که فروشنده مناسبی ندارد. در آن روی سکه، مغازه دیگری داریم که اجناسش به کیفیت مغازه اول نیست، اما فروشنده بسیار محترم، صمیمی و خوش خلقی دارد. احتمال خرید از این مغازه چندین برابر خواهد شد. پشت سر نیز فروشنده مذکور مورد تشویق قرار خواهد گرفت.


در کسب و کارهایی مانند نتورک‌مارکتینگ این موضوع اهمیتی چند برابر پیدا می‌کند. زیرا که اساس این حرفه، بر پایه علوم ارتباطات و شبکه‌سازی بنا نهاده شده است. در این حرفه شما تمام وقت در حال ارتباط با محیط هستید و الزام یادگیری اصول مذاکره، جلسه داری، ارتباط مؤثر با مشتری، اصول مدیریت ارتباطات و… برای شما یک اصل کاری به حساب می‌آید.

شاید اگر شما یک مهندس مشغول به کار دریک شرکت نقشه کشی یا کارمند یک واحد تولیدی باشید  درصد اهمیت یادگیری این علوم برای شما پایین‌تر باشد. اما شخصی که در حرفه نتورک‌مارکتینگ شروع به فعالیت می‌کند، این علوم از ابزار کار او به حساب می‌آید و از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیتش محسوب می‌شود. توانایی علم مذاکره حتی از ابزارآلاتی مانند، کاتالوگ و تستر و… هم مهم‌تر است، قدرتی که در جادوی کلام شما وجود دارد با هیچ ابزار دیگری قابل سنجش نیست. زبان بدن، لحن بیان، فرهنگ لغت، نوع پوشش، همه و همه بر نوع برقراری ارتباط شما تأثیر می‌گذارد و همگی بخشی از اصول مذاکرات مؤثر به حساب می‌آیند.منبع : haveej.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رابطه ساعت کار و حق بیمه

 

کارفرمانیوز - مطابق ماده 51 قانون کار ساعات کار در کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون کار، مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد.

ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است و در کارهای نوبتی که ساعات کار به صورت چرخشی انجام میشود، ساعات کار در ماه نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد.

ضمن اینکه ساعت کار در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت (ماده ۵۱ قانون کار) تجاوز کند و در صورت نیاز به کار بیشتر، فقط میتوان ۴ ساعت اضافه‌کار در روز برای کارگر منظور کرد که این مدت نیز باید با موافقت کارگر و پرداخت فوق العاده اضافه‌کار که ۴۰ درصد اضافه بر مزد روزانه کارگر است، تعیین و پرداخت شود.

البته چنانچه شرایط اضطراری بر اثر حوادث غیرمترقبه یا احیای مجدد کارگاه به وجود آید میتوان اضافه‌کار بیشتری را از کارگر طلب کرد که با حالت عادی متفاوت است (ماده ۵۹ قانون کار).

زمان صرف صبحانه و ناهار جزء ساعات کار نیست ولی چنانچه در کارگاهی از ابتدا ساعت صرف ناهار جزء ساعات کار محسوب شده باشد، این رویه باید ادامه یابد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه ساعات کار در مشاغل سخت و زیان‌آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته است.

همچنین ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم‌ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. کارگر نوجوان فردی است که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد.


اضافه‌کاری چیست؟


کار اضافی به کاری گفته میشــود که علاوه بر ســاعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایایی دارد. این امر برای کارگر مزد و درآمد بیشــتری دارد و برای کارفرما بهره‌گیری بیشــتر از امکانات کارگاه بدون استخدام کارگر جدید و پرداخت حق‌بیمه.


در موارد زیر تعیین اضافه‌کاری برای کارگر ممنوع است:


۱) کارگری‌ که کارشبانه انجام می‌دهد. کارشبانه از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح را شامل می‌شود و از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شب‌ کار روزانه خواهد بود.

۲) کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد.

۳) کارگر نوجوان.


ساعات کار کارگر


بیمه و ساعات کار


پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی براساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت میشــود، به ترتیبی که برای ۸ ساعت کار یک روز بیمه منظور میشــود.

حق بیمه دریافتی بابت اضافه کاری نیز فقط بر میزان خدمات ســازمان تاثیر دارد و موجب افزایش مدت سابقه فرد نمیشود. با این حال با توجه به مدت کارکرد هر فرد در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی در طول ماه حق بیمه پرداخت و متناسب با آن حق بیمه منظور میشود.

در برخی از مشاغل مدت کار در ماه کمتر از ۳۰ روز است و درواقع به صورت پاره وقت و ساعتی انجام میشود که در این موارد الزام است با توجه به نوع شغل مدت قابل قبول کارکرد در طول ماه مورد توافق سازمان و صنف مربوطه قرار بگیرد و براســاس آن مبلغ بیمه دریافت شود.

در هر حال مبنای تعیین سابقه این افراد این گونه است که ۸ ساعت کار یک روز سابقه منظور شــود. بهتر است در مشاغلی که ماهیت کوتاه مدت و پاره وقت یا ســاعتی دارند دستمزد و میزان مدت زمان کارکرد در ماه تعیین شود، مثل شغل منشی‌گری در مطب‌ها یا دفاتر وکالت یا مشاوره.


پرسش و پاسخ :


پرسش» لیست بیمه من هر ماه در دو شرکت رد می‌شود، آیا این مسئله اشکال دارد؟ مزیت آن چیست؟

پاسخ: ارسال حق‌بیمه در دو یا چند کارگاه اشکالی ندارد، ولی در هر حال سقف پرداخت حق‌بیمه که ۷ برابر حداقل دستمزد سال مربوطه است توسط سازمان تامین‌اجتماعی رعایت میشود.

باید توجه داشت که با پرداخت حق‌بیمه در چند کارگاه سابقه فرد افزایش نمی‌یابد فقط در هنگام استفاده از خدمات با توجه به اینکه مزایا براساس حق‌بیمه‌های پرداختی در ماهها یا سالهای آخر پرداخت حق‌بیمه، محاسبه و پرداخت میشود، مزایای بهتری شامل فرد میشود. سابقه بیمه‌ای که برای یک فرد در ۲۴ ساعت شبانه‌روز در نظر گرفته میشــود ۸ ساعت کار است. بیش از زمان مذکور هم که موجب میشود فرد از اضافه‌کار برخوردار شود و فوق‌العاده اضافه‌کار دریافت کند، سابقه اضافه‌ای در نظر گرفته نمیشود.

پرسش» کاربیشتر از۴۴ ساعت درهفته چه حکمی دارد؟

پاسخ: به‌موجب قانــون، کار بیش از ۴۴ ســاعت در هفته اضافه‌کاری محسوب میشــود و بابت آن ۴۰ درصد بیشتر از ساعات عادی باید پرداخت شود.

پرسش» آیا از اضافه‌ کاری حق‌ بیمه دریافت می‌شود؟

پاسخ: بله، به‌موجب قانون تامین‌اجتماعی، هرگونه دریافتی مستمر نقدی و غیرنقدی مشمول کسر حق‌بیمه است، بنابراین اضافه‌کاری نیز مشمول کسر حق‌بیمه است.

پرسش» تاخیر یا تعجیل در کار کارگر رامی‌توان از اضافه‌کاری وی کسر کرد؟

پاسخ: خیر، زیرا ارزش کار اضافه ۴۰ درصد بیشتر از کار عادی است، پس نمیتوان آنها را برابر در نظر گرفت و کســری‌های کار عادی را از اضافه‌کار کسر کرد.

پرسش» به چه پرداختی‌هایی اضافه‌کار تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: مزایا و پرداختهایی که به تبع شــغل به کارگر تعلق میگیرد مثل ســختی کار، مزایای سرپرستی و… در محاســبه اضافه‌کار باید در نظر گرفته شود.

پرسش» کارگران غیرنوبتی که اضافه‌کاری آنان به شب‌کاری نیز کشیده شده از کدام‌یک از فوق‌العاده‌های اضافه‌کاری یا شب‌کاری برخوردار می‌شوند؟

پاسح: کارگر غیر نوبتکار که اضافه‌کاری وی در طول زمان شــبکاری (از ساعت ۲۲ شــب تا ۶ بامداد) به طول انجامیده هم اضافه‌کاری (۴۰ درصد اضافه بر مزد) و هم شبکاری (۳۵ درصد اضافه بر مزد) دریافت خواهد کرد.

پرسش» در چه شرایطی کارفرما می‌تواند بیش از ۴ ساعت در روز برای کارگر اضافه‌ کاری تعیین کند؟

پاسخ: ارجاع کار اضافی به شرط پرداخت اضافه‌کاری( ۴۰ درصد اضافه‌مزد برای هر ســاعت) و برای مدتی که جهت مقابلــه با اوضاع و احوال خاص (موارد زیر) باشــد با تشخیص کارفرما، حداکثر آن ۸ ساعت در روز خواهد بود

الف) جلوگیری از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب) اعاده فعالیــت کارگاه، در صورتی کــه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ســیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.


 


محمدحسین قشقایی


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار